نوشته‌ها

معنی افسردگی در واقع احساس عدم ارتباط ، جدا بودن و منزوی بودن است.

افسردگی یا مالیخولیا بیماری جوامع مدرن است.در هنگام افسردگی میل شدیدی که برای جدا کردن خودمان از دیگر انسان ها و همچنین دیگر چیزها داریم باعث می شود که با خودمان به همان میزان قطع ارتباط کنیم.