مطالب توسط مسعود حسن پور

آیا من افسرده شده ام یا فقط یک اندوه زودگذر است؟

معنی افسردگی در واقع احساس عدم ارتباط ، جدا بودن و منزوی بودن است. افسردگی یا مالیخولیا بیماری جوامع مدرن است.در هنگام افسردگی میل شدیدی که برای جدا کردن خودمان از دیگر انسان ها و همچنین دیگر چیزها داریم باعث می شود که با خودمان به همان میزان قطع ارتباط کنیم.

راهنمای کاردکرد دوازده قدم افسردگان گمنام

روانشناسان اظهار می کنند که در واقع ما فقط با نیروی اراده خودمان نمی توانیم تغییری در بیماریمان ایجاد کنیم .اگر افسردگی خفیف ، یا در مراحل اولیه باشد با انجام فعالیت های خاص، خودمان فقط می توانیم احساساتمان را منحرف کنیم. مسئول کمیته نشریات: ۰۹۳۳۶۰۱۶۷۴۰